Privacyverklaring:

BROOS-trading bvba spant zich in om in overeenstemming te handelen met de bepalingen van de toepasselijke Belgische en Europese privacy wetgeving, waaronder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Gelieve ons privacy beleid door te nemen, samen met onze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze verschillende producten en diensten. Dit privacy beleid is van toepassing op al onze klanten, prospecten, sollicitanten, (kandidaat)- leveranciers, aanvragers van voorstel tot advies of prijsopgave en op alle bezoekers en gebruikers van onze website, onze aanwezigheid op sociale media en van onze (eventuele) mobiele applicaties.

Door bij ons prijs of advies aan te vragen, door onze website, sociale media of (eventuele) mobiele applicaties te gebruiken, door gebruik te maken van de producten en diensten aangeboden door BROOS-trading bvba en door deel te nemen aan onze acties, door bij ons te solliciteren, door bij ons te (willen) leveren, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop BROOS-trading bvba persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Als u bepaalde, onontbeerlijke gegevens weigert mee te delen kan het gebeuren dat BROOS-trading bvba uw verzoek niet kan afhandelen.

1. De verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking is BROOS-trading bvba,  Driemasterstraat 58, 9000 Gent met ondernemingsnummer BE 0448.965.587.

 

2. Veiligheid

BROOS-trading bvba spant zich in om technische en organisatorische maatregelen te treffen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

Het aantal personeelsleden dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens is beperkt en enkel en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken.

 

3. Verzameling van Gegevens

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijke persoon (hierna “Gegevens”).

Uw Gegevens kunnen op verschillende manieren worden ingezameld, onder andere wanneer:

 • u gebruik maakt van onze diensten en producten, al dan niet online,
 • een bestelling wordt gevalideerd en verstuurd,
 • u zich inschrijft op onze nieuwsbrief,
 • u vrijwillig uw businesscard overhandigt,
 • u tijdens beurzen e.d. vrijwillig uw gegevens nalaat,
 • u deelneemt aan enquêtes,
 • enzovoort.

BROOS-trading bvba kan uw gegevens rechtstreeks inzamelen.

BROOS-trading bvba, verzamelt volgende categorieën van gegevens:

 • Administratieve gegevens en contactgegevens: hiermee kunnen wij u identificeren of contact met u opnemen. Bijvoorbeeld: naam, adres, telefoonnummer, taalvoorkeur, e-mailadres….
 • Gegevens over uw aankopen of leveringen en gegevens aangeleverd door het gebruik of aanbieden van onze of uw producten en diensten. Bijvoorbeeld: de aankopen of verkopen die u heeft gedaan, via welk kanaal u uw aankopen of verkopen verricht, …Wij gebruiken deze gegevens onder meer om u als klant een gepersonaliseerde service te bieden.

 

4. Verwerking van Gegevens

BROOS-trading bvba kan uw gegevens voor volgende doeleinden verwerken:

4.1. Het aanbieden of afnemen van producten en diensten en het optimaliseren en verbeteren van de door ons aangeboden of afgenomen diensten.

Om die reden kan het zijn dat Broos-trading  uw gegevens verwerkt om zijn aanbod of afname van producten en diensten te analyseren, te evalueren en te verbeteren.

We kunnen uw gegevens gebruiken om u te informeren over onze nieuwste producten, diensten, speciale aanbiedingen, nieuwsbrief of gepersonaliseerde aanbiedingen waarvan wij denken dat u hier in geïnteresseerd zou kunnen zijn. Indien u via elektronische communicatie op de hoogte wenst gehouden te worden van onze aanbiedingen, nieuwsbrieven en producten en diensten of indien u gepersonaliseerde aanbiedingen wenst te ontvangen kan u hier uw toestemming voor geven. Indien u dergelijke communicaties niet meer wenst te ontvangen kan u eveneens op ieder ogenblik uw toestemming intrekken door contact op te nemen met ons. Onze contactgegevens kan u hieronder terugvinden.

4.2. Het opzetten, onderhouden, ondersteunen en beheer van de producten en diensten waarvan u gebruik maakt of die u aanlevert en voor het in orde stellen van de administratie die hieraan verbonden is, b.v. het leveren van uw bestelling, …

4.3. De creatie en het beheer van uw Broos-trading login

Deze gegevens kunnen tevens gebruikt worden om de navigatie op onze websites tussen de verschillende producten, diensten, online-acties te vergemakkelijken door het voorafgaandelijk invullen van uw persoonsgegevens (naam, voornaam, mailadres).

4.4. Het respecteren van onze wettelijke verplichtingen.

In bepaalde gevallen hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde persoonlijke gegevens over u te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties en/of gerechtelijke instanties. Denk hier bij bijvoorbeeld aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

In het kader van bovenvermelde verwerkingen kan BROOS-trading bvba u contacteren, bijvoorbeeld om u te informeren over haar producten en diensten, voor haar facturatie en voor administratieve doeleinden. U kan op diverse manieren door  BROOS-trading bvba  gecontacteerd worden, o.a per mail, per post, via sociale media…..

Als u niet meer wenst gecontacteerd te worden door BROOS-trading bvba voor commerciële of reclame-doeleinden, kunt u ons deze beslissing meedelen op het volgende adres:

BROOS-trading bvba

Driemasterstraat 58

9000 Gent 

Tel: +32 9 220 75 67

Mail: info@broostrading.be

 

BROOS-trading bvba zal in geen enkel geval de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens meedelen aan derden, tenzij:

 • u ons daarvoor vooraf uitdrukkelijk de toestemming voor geeft;
 • in de gevallen die de wet bepaalt;
 • indien wij hiertoe verplicht worden in het kader een regelgeving of juridische procedure; of
 • op verzoek van wetgevend of gerechtelijke instanties.
 • leveranciers en onderaannemers waarop BROOS-trading bvba beroep doet zoals bedrijven die instaan voor de thuislevering van de door u bestelde producten, … teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. Wij zien er op toe dat deze onderaannemers uw gegevens veilig, respectvol en als een goede huisvader beheren en niet kenbaar maken aan derden.

 

5. Uw rechten

5.1. U heeft daarenboven steeds recht op toegang tot en inzage in uw gegevens. Om toegang te verkrijgen tot uw gegevens dient u een schriftelijke aanvraag te richten aan BROOS-trading bvba op volgende wijze:

 • per email aan info@broostrading.be
 • schriftelijk naar volgend postadres: BROOS-trading bvba–Driemasterstraat 58 – 9000 Gent;

5.2. U heeft altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde gegevens te laten verwijderen of recht te zetten. Teneinde deze rechten uit te oefenen kan u op volgende wijze contact met ons opnemen:

 • per email aan info@broostrading.be 
 • schriftelijk naar volgend postadres: BROOS-trading bvba–Driemasterstraat 58 – 9000 Gent;

5.3. U heeft als klant het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens of om uw eerder gegeven toestemming voor een welbepaalde verwerking van gegevens in te trekken.  U kan hiervoor schriftelijk contact opnemen met ons:

 • per email aan info@broostrading.be  
 • schriftelijk naar volgend postadres: BROOS-trading bvba–Driemasterstraat 58 – 9000 Gent;

5.4. Bij de uitoefening van dit recht verzoeken wij u om duidelijk aan te geven tegen welke verwerking(en) u zich verzet of welke toestemming u wenst in te trekken.

We wensen u er wel op te wijzen dat het verzet tegen bepaalde verwerkingen of het intrekken van uw toestemming voor bepaalde verwerkingen van uw gegevens tot gevolg kan hebben dat u niet langer gebruik kan maken van bepaalde diensten of producten door ons aangeboden.

5.5. Voor uw volledigheid stellen wij u eveneens op de hoogte van uw recht om een klacht neer te leggen bij de privacycommissie (commission@privacycommission.be) indien BROOS-trading bvba niet reageert op aanvraag tot toegang tot uw gegevens of uw aanvraag weigert. Dit recht heeft u eveneens indien u van oordeel bent dat de door Broos-trading uitgeoefende verwerking ongeoorloofd zou zijn.

 

6. Cookies en andere technologieën

Tijdens een bezoek aan onze websites kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

De eerste categorie van cookies zijn ‘First party cookies’, dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Deze bestaan bij BROOS-trading bvba uit:

 • Technische en Functionele cookies: maken het functioneren van de websites makkelijker en zorgen voor een gepersonaliseerde surfervaring. Deze cookies moeten het mogelijk maken om gegevens te bewaren die uw ervaring op de site verbeteren. Bijvoorbeeld: taalkeuze, presentatievoorkeuren, overzicht geven van uw vorige aankopen, de door u ingevoerde zoekopdracht …

Beheer van cookies :

Indien u dit verkiest, kunt u onze cookies weigeren via de privacy instellingen van uw browser. Om dit te doen raden wij u aan om u te informeren op de support-sites van uw browser bijvoorbeeld Google Chrome.

U kan het gebruik van uw cookies op een individuele of globale wijze beheren voor de sites die u bezoekt. U kan eveneens de cookies die reeds werden geïnstalleerd op uw computer of mobiel apparaat verwijderen.

Opgelet, het uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat onze website niet meer naar behoren functioneert.

 

7. Bewaartermijn

BROOS-trading bvba bewaart uw gegevens enkel zolang wij u er effectief mee van dienst kunnen zijn conform dit privacy beleid. Uiteraard heeft u steeds het recht zich te beroepen op uw rechten zoals hierboven uitgelegd.

 

8. Risico’s verbonden aan gebruik internet en online applicaties en overige bepalingen

Het gebruik van onze website en online diensten en producten impliceert de kennis en aanvaarding van de eigenschappen en beperkingen van het internet. Meer bepaald wat betreft de technische prestaties, responstijd om informatie te raadplegen, op te vragen of te versturen, de risico’s van een onderbreking. En meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan alle verbindingen en overdrachten op het internet, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen eventueel misbruik en de risico’s van mogelijke virussen die op het netwerk circuleren.

Alle informatie door BROOS-trading bvba verstrekt op onze website en online diensten en producten is enkel ter info. BROOS-trading bvba probeert uiteraard deze informatie zo volledig en accuraat mogelijk te houden, maar is niet verantwoordelijk voor onvolledige of onjuiste informatie en sluit elke aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van deze informatie.

De inhoud en opmaak van deze website en online diensten en producten is beschermd door auteursrechten en andere eventuele intellectuele eigendomsrechten. Zij mag dan ook niet gereproduceerd, gewijzigd of op enig andere manier gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van BROOS-trading bvba.

Via onze website  en online diensten en producten kan u toegang hebben tot websites en online diensten en producten van derden. BROOS-trading bvba is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en online diensten en producten en sluit elke aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van informatie gegeven op deze websites, mobiele applicaties en online diensten en producten.

Op geschillen met betrekking tot de toegang of het gebruik van onze websites, (eventuele) mobiele applicaties en online diensten en producten is het Belgische recht van toepassing.

 

9. Wijzigingen

BROOS-trading bvba behoudt zich het recht haar privacy beleid te wijzigen. Dit beleid werd voor het laatst gewijzigd en herzien op 21.05.2018.

 

Bedrijfsgegevens verantwoordelijke verwerker:

Firmanaam: BROOS-trading bvba 

Maatschappelijke zetel:

Driemasterstraat 58

9000 Gent

 

BE 0448.965.587

 

Websites: www.broostrading.be

Contact: +32 9 220 75 67

info@broostrading.be 

                          BROOS-trading                 Broeierstraat 42, 9000 Gent                     Tel. 09 220 75 67                    info@broostrading.be                    www.broostrading.be